(DK) 2 Samuel 3 : 1 I dugo bijaše rat između doma Saulova i doma Davidova; ali David sve većma jačaše a dom Saulov postajaše sve slabiji.
(DK) 2 Samuel 3 : 2 I Davidu se rodiše sinovi u Hevronu: prvenac mu bješe Amnon od Ahinoame Jezraeljanke;
(DK) 2 Samuel 3 : 3 Drugi bješe Hileav od Avigeje žene Navala Karmilca; treći Avesalom sin Mahe kćeri Talmaja cara Gesurskoga;
(DK) 2 Samuel 3 : 4 Četvrti Adonija sin Agitin; i peti Sefatija sin Avitalin;
(DK) 2 Samuel 3 : 5 I šesti Itram od Egle žene Davidove. Ti se rodiše Davidu u Hevronu.
(DK) 2 Samuel 3 : 6 I dok bijaše rat između doma Saulova i doma Davidova, Avenir branjaše dom Saulov.
(DK) 2 Samuel 3 : 7 A Saul imaše inoču po imenu Resfu kćer Ajinu; i Isvostej reče Aveniru: zašto si spavao kod inoče oca mojega?
(DK) 2 Samuel 3 : 8 I Avenir se razgnjevi na riječi Isvostejeve i reče: jesam li ja pasja glava, koji sada činim na Judi milost domu Saula oca tvojega i braći njegovoj i prijateljima njegovijem, i nijesam te pustio u ruke Davidove, te danas tražiš na meni zlo radi te žene?
(DK) 2 Samuel 3 : 9 Tako neka učini Bog Aveniru, i tako neka doda, ako ne učinim Davidu kako mu se Gospod zakleo,
(DK) 2 Samuel 3 : 10 Da se prenese ovo carstvo od doma Saulova, i da se utvrdi prijesto Davidov nad Izrailjem i nad Judom, od Dana do Virsaveje.
(DK) 2 Samuel 3 : 11 I on ne može više ništa odgovoriti Aveniru, jer ga se bojaše.
(DK) 2 Samuel 3 : 12 I Avenir posla poslanike k Davidu od sebe i poruči: čija je zemlja? I poruči mu: učini vjeru sa mnom, i evo ruka će moja biti s tobom, da obratim k tebi svega Izrailja.
(DK) 2 Samuel 3 : 13 A on odgovori: dobro; ja ću učiniti vjeru s tobom; ali jedno ištem od tebe, i to: da ne vidiš lica mojega ako mi prvo ne dovedeš Mihalu kćer Saulovu, kad dođeš da vidiš lice moje.
(DK) 2 Samuel 3 : 14 I posla David poslanike k Isvosteju sinu Saulovu, i poruči mu: daj mi ženu moju Mihalu, koju isprosih za sto okrajaka Filistejskih.
(DK) 2 Samuel 3 : 15 I Isvostej posla te je uze od muža, od Faltila, sina Laisova.
(DK) 2 Samuel 3 : 16 A muž njezin pođe s njom, i jednako plakaše za njom do Vaurima. Tada mu reče Avenir: idi, vrati se natrag. I on se vrati.
(DK) 2 Samuel 3 : 17 Potom Avenir govori starješinama Izrailjskim, i reče im: pređe tražiste Davida da bude car nad vama.
(DK) 2 Samuel 3 : 18 Eto sada učinite; jer je Gospod rekao za Davida govoreći: preko Davida sluge svojega izbaviću narod svoj Izrailja iz ruku Filistejskih i iz ruku svijeh neprijatelja njihovijeh.
(DK) 2 Samuel 3 : 19 Tako govori Avenir i sinovima Venijaminovijem. Potom otide Avenir i u Hevron da kaže Davidu sve što za dobro nađe Izrailj i sav dom Venijaminov.
(DK) 2 Samuel 3 : 20 I kad dođe Avenir k Davidu u Hevron i s njim dvadeset ljudi, učini David gozbu Aveniru i ljudima koji bijahu s njim.
(DK) 2 Samuel 3 : 21 I reče Avenir Davidu: da ustanem i idem da skupim k caru gospodaru svojemu sav narod Izrailjev da učine vjeru s tobom, pa da caruješ kako ti duša želi. I David otpusti Avenira da ide s mirom.
(DK) 2 Samuel 3 : 22 A gle, sluge Davidove vraćahu se s Joavom iz boja, i tjerahu sa sobom velik plijen; a Avenir već ne bješe kod Davida u Hevronu, jer ga otpusti, te otide s mirom.
(DK) 2 Samuel 3 : 23 Joav dakle i sva vojska što bješe s njim dođoše onamo; i javiše Joavu govoreći: Avenir sin Nirov dolazio je k caru, i on ga otpusti te otide s mirom.
(DK) 2 Samuel 3 : 24 I Joav otide k caru i reče: šta učini? Gle, Avenir je dolazio k tebi; zašto ga pusti te otide?
(DK) 2 Samuel 3 : 25 Poznaješ li Avenira sina Nirova? dolazio je da te prevari, da vidi kuda hodiš i da dozna sve šta radiš.
(DK) 2 Samuel 3 : 26 Potom otišav Joav od Davida posla ljude za Avenirom da ga vrate od studenca Sire, a David ne znadijaše za to.
(DK) 2 Samuel 3 : 27 I kad se vrati Avenir u Hevron, odvede ga Joav na stranu pod vrata kao da govori s njim nasamo; ondje ga udari pod peto rebro, te umrije za krv Asaila brata njegova.
(DK) 2 Samuel 3 : 28 A kad David poslije to ču, reče: ja nijesam kriv ni carstvo moje pred Gospodom dovijeka za krv Avenira sina Nirova.
(DK) 2 Samuel 3 : 29 Neka padne na glavu Joavovu i na sav dom oca njegova; i neka dom Joavov ne bude nikad bez čovjeka bolna od tečenja ili gubava ili koji ide o štapu ili koji padne od mača ili koji nema hljeba.
(DK) 2 Samuel 3 : 30 Tako Joav i Avisaj brat njegov ubiše Avenira što on pogubi Asaila brata njihova kod Gavaona u boju.
(DK) 2 Samuel 3 : 31 I reče David Joavu i svemu narodu koji bijaše s njim: razderite haljine svoje i pripašite kostrijet, i plačite za Avenirom. I car David iđaše za nosilima.
(DK) 2 Samuel 3 : 32 A kad pogreboše Avenira u Hevronu, car podiže glas svoj i plaka na grobu Avenirovu; plaka i sav narod.
(DK) 2 Samuel 3 : 33 I naričući za Avenirom reče: umrije li Avenir kako umire bezumnik?
(DK) 2 Samuel 3 : 34 Ruke tvoje ne biše vezane, niti noge tvoje u okov okovane; pao si kao što se pada od nevaljalijeh ljudi. Tada još većma plaka za njim sav narod.
(DK) 2 Samuel 3 : 35 I dođe sav narod nudeći Davida da jede što, dok još bijaše dan; ali se David zakle i reče: Bog neka mi učini tako, i tako neka doda, ako okusim hljeba ili što drugo dok ne zađe sunce.
(DK) 2 Samuel 3 : 36 I sav narod ču to, i bi im po volji; što god činjaše car, bješe po volji svemu narodu.
(DK) 2 Samuel 3 : 37 I pozna sav narod i sav Izrailj u onaj dan da nije bilo od cara što pogibe Avenir sin Nirov.
(DK) 2 Samuel 3 : 38 I car reče slugama svojim: ne znate li da je vojvoda i to veliki poginuo danas u Izrailju?
(DK) 2 Samuel 3 : 39 Ali ja sam sada još slab, ako i jesam pomazani car; a ovi ljudi, sinovi Serujini, vrlo su mi silni. Neka Gospod plati onome koji čini zlo prema zloći njegovoj.