(BHSCO) Daniel 1 : 1 בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך־יהודה בא נבוכדנאצר מלך־בבל ירושלם ויצר עליה׃
(BHSCO) Daniel 1 : 2 ויתן אדני בידו את־יהויקים מלך־יהודה ומקצת כלי בית־האלהים ויביאם ארץ־שנער בית אלהיו ואת־הכלים הביא בית אוצר אלהיו׃
(BHSCO) Daniel 1 : 3 ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן־הפרתמים׃
(BHSCO) Daniel 1 : 4 ילדים אשר אין־בהם כל־[כ מאום] [ק מום] וטובי מראה ומשכילים בכל־חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים׃
(BHSCO) Daniel 1 : 5 וימן להם המלך דבר־יום ביומו מפת־בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך׃
(BHSCO) Daniel 1 : 6 ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה׃
(BHSCO) Daniel 1 : 7 וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו׃
(BHSCO) Daniel 1 : 8 וישם דניאל על־לבו אשר לא־יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל׃
(BHSCO) Daniel 1 : 9 ויתן האלהים את־דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים׃
(BHSCO) Daniel 1 : 10 ויאמר שר הסריסים לדניאל ירא אני את־אדני המלך אשר מנה את־מאכלכם ואת־משתיכם אשר למה יראה את־פניכם זעפים מן־הילדים אשר כגילכם וחיבתם את־ראשי למלך׃
(BHSCO) Daniel 1 : 11 ויאמר דניאל אל־המלצר אשר מנה שר הסריסים על־דניאל חנניה מישאל ועזריה׃
(BHSCO) Daniel 1 : 12 נס־נא את־עבדיך ימים עשרה ויתנו־לנו מן־הזרעים ונאכלה ומים ונשתה׃
(BHSCO) Daniel 1 : 13 ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פתבג המלך וכאשר תראה עשה עם־עבדיך׃
(BHSCO) Daniel 1 : 14 וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה׃
(BHSCO) Daniel 1 : 15 ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן־כל־הילדים האכלים את פתבג המלך׃
(BHSCO) Daniel 1 : 16 ויהי המלצר נשא את־פתבגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים׃
(BHSCO) Daniel 1 : 17 והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל־ספר וחכמה ודניאל הבין בכל־חזון וחלמות׃
(BHSCO) Daniel 1 : 18 ולמקצת הימים אשר־אמר המלך להביאם ויביאם שר הסריסים לפני נבכדנצר׃
(BHSCO) Daniel 1 : 19 וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך׃
(BHSCO) Daniel 1 : 20 וכל דבר חכמת בינה אשר־בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל־החרטמים האשפים אשר בכל־מלכותו׃
(BHSCO) Daniel 1 : 21 ויהי דניאל עד־שנת אחת לכורש המלך׃ ף