(BHSCO) Nehemiah 1 : 1 דברי נחמיה בן־חכליה ויהי בחדש־[כ כסלו] [ק כסליו] שנת עשרים ואני הייתי בשושן הבירה׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 2 ויבא חנני אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה ואשאלם על־היהודים הפליטה אשר־נשארו מן־השבי ועל־ירושלם׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 3 ויאמרו לי הנשארים אשר־נשארו מן־השבי שם במדינה ברעה גדלה ובחרפה וחומת ירושלם מפרצת ושעריה נצתו באש׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 4 ויהי כשמעי את־הדברים האלה ישבתי ואבכה ואתאבלה ימים ואהי צם ומתפלל לפני אלהי השמים׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 5 ואמר אנא יהוה אלהי השמים האל הגדול והנורא שמר הברית וחסד לאהביו ולשמרי מצותיו׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 6 תהי נא אזנך־קשבת ועיניך פתוחות לשמע אל־תפלת עבדך אשר אנכי מתפלל לפניך היום יוםם ולילה על־בני ישראל עבדיך ומתודה על־חטאות בני־ישראל אשר חטאנו לך ואני ובית־אבי חטאנו׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 7 חבל חבלנו לך ולא־שמרנו את־המצות ואת־החקים ואת־המשפטים אשר צוית את־משה עבדך׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 8 זכר־נא את־הדבר אשר צוית את־משה עבדך לאמר אתם תמעלו אני אפיץ אתכם בעמים׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 9 ושבתם אלי ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אם־יהיה נדחכם בקצה השמים משם אקבצם [כ והבואתים] [ק והביאותים] אל־המקום אשר בחרתי לשכן את־שמי שם׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 10 והם עבדיך ועמך אשר פדית בכחך הגדול ובידך החזקה׃
(BHSCO) Nehemiah 1 : 11 אנא אדני תהי נא אזנך־קשבת אל־תפלת עבדך ואל־תפלת עבדיך החפצים ליראה את־שמך והצליחה־נא לעבדך היום ותנהו לרחמים לפני האיש הזה ואני הייתי משקה למלך׃ ף