(BHSCO) Genesis 1 : 1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃
(BHSCO) Genesis 1 : 2 והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח אלהים מרחפת על־פני המים׃
(BHSCO) Genesis 1 : 3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור׃
(BHSCO) Genesis 1 : 4 וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך׃
(BHSCO) Genesis 1 : 5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד׃ ף
(BHSCO) Genesis 1 : 6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃
(BHSCO) Genesis 1 : 7 ויעש אלהים את־הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי־כן׃
(BHSCO) Genesis 1 : 8 ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שני׃ ף
(BHSCO) Genesis 1 : 9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן׃
(BHSCO) Genesis 1 : 10 ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי־טוב׃
(BHSCO) Genesis 1 : 11 ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו־בו על־הארץ ויהי־כן׃
(BHSCO) Genesis 1 : 12 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה־פרי* אשר זרעו־בו למינהו וירא אלהים כי־טוב׃
(BHSCO) Genesis 1 : 13 ויהי־ערב ויהי־בקר יום שלישי׃ ף
(BHSCO) Genesis 1 : 14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים׃
(BHSCO) Genesis 1 : 15 והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על־הארץ ויהי־כן׃
(BHSCO) Genesis 1 : 16 ויעש אלהים את־שני המארת הגדלים את־המאור הגדל לממשלת היום ואת־המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים׃
(BHSCO) Genesis 1 : 17 ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על־הארץ׃
(BHSCO) Genesis 1 : 18 ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי־טוב׃
(BHSCO) Genesis 1 : 19 ויהי־ערב ויהי־בקר יום רביעי׃ ף
(BHSCO) Genesis 1 : 20 ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעוףף על־הארץ על־פני רקיע השמים׃
(BHSCO) Genesis 1 : 21 ויברא אלהים את־התנינם הגדלים ואת כל־נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל־עוף כנף למינהו וירא אלהים כי־טוב׃
(BHSCO) Genesis 1 : 22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את־המים בימים והעוף ירב בארץ׃
(BHSCO) Genesis 1 : 23 ויהי־ערב ויהי־בקר יום חמישי׃ ף
(BHSCO) Genesis 1 : 24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו־ארץ למינה ויהי־כן׃
(BHSCO) Genesis 1 : 25 ויעש אלהים את־חית הארץ למינה ואת־הבהמה למינה ואת כל־רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי־טוב׃
(BHSCO) Genesis 1 : 26 ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל־הארץ ובכל־הרמש הרמש על־הארץ׃
(BHSCO) Genesis 1 : 27 ויברא אלהים את־האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃
(BHSCO) Genesis 1 : 28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את־הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל־חיה הרמשת על־הארץ׃
(BHSCO) Genesis 1 : 29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את־כל־עשב זרע זרע אשר על־פני כל־הארץ ואת־כל־העץ אשר־בו פרי־עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
(BHSCO) Genesis 1 : 30 ולכל־חית הארץ ולכל־עוף השמים ולכל רומש על־הארץ אשר־בו נפש חיה את־כל־ירק עשב לאכלה ויהי־כן׃
(BHSCO) Genesis 1 : 31 וירא אלהים את־כל־אשר עשה והנה־טוב מאד ויהי־ערב ויהי־בקר יום הששי׃ ף