(BHSCO) Joel 1 : 1 דבר־יהוה אשר היה אל־יואל בן־פתואל׃
(BHSCO) Joel 1 : 2 שמעו־זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם׃
(BHSCO) Joel 1 : 3 עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר׃
(BHSCO) Joel 1 : 4 יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל׃
(BHSCO) Joel 1 : 5 הקיצו שכורים ובכו והיללו כל־שתי יין על־עסיס כי נכרת מפיכם׃
(BHSCO) Joel 1 : 6 כי־גוי עלה על־ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו׃
(BHSCO) Joel 1 : 7 שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה׃
(BHSCO) Joel 1 : 8 אלי כבתולה חגרת־שק על־בעל נעוריה׃
(BHSCO) Joel 1 : 9 הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה׃
(BHSCO) Joel 1 : 10 שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר׃
(BHSCO) Joel 1 : 11 הבישו אכרים הילילו כרמים על־חטה ועל־שערה כי אבד קציר שדה׃
(BHSCO) Joel 1 : 12 הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם־תמר ותפוח כל־עצי השדה יבשו כי־הביש ששון מן־בני אדם׃ ס
(BHSCO) Joel 1 : 13 חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך׃
(BHSCO) Joel 1 : 14 קדשו־צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל־יהוה׃
(BHSCO) Joel 1 : 15 אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא׃
(BHSCO) Joel 1 : 16 הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל׃
(BHSCO) Joel 1 : 17 עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן׃
(BHSCO) Joel 1 : 18 מה־נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם־עדרי הצאן נאשמו׃
(BHSCO) Joel 1 : 19 אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל־עצי השדה׃
(BHSCO) Joel 1 : 20 גם־בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר׃ ף