(BHSCO) Ruth 1 : 1 ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו׃
(BHSCO) Ruth 1 : 2 ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני־בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי־מואב ויהיו־שם׃
(BHSCO) Ruth 1 : 3 וימת אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני בניה׃
(BHSCO) Ruth 1 : 4 וישאו להם נשים מאביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים׃
(BHSCO) Ruth 1 : 5 וימותו גם־שניהם מחלון וכליון ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה׃
(BHSCO) Ruth 1 : 6 ותקם היא וכלתיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי־פקד יהוה את־עמו לתת להם לחם׃
(BHSCO) Ruth 1 : 7 ותצא מן־המקום אשר היתה־שמה ושתי כלתיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל־ארץ יהודה׃
(BHSCO) Ruth 1 : 8 ותאמר נעמי לשתי כלתיה לכנה שבנה אשה לבית אמה [כ יעשה] [ק יעש] יהוה עםכם חסד כאשר עשיתם עם־המתים ועמדי׃
(BHSCO) Ruth 1 : 9 יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה ותשק להן ותשאנה קולן ותבכינה׃
(BHSCO) Ruth 1 : 10 ותאמרנה־לה כי־אתך נשוב לעמך׃
(BHSCO) Ruth 1 : 11 ותאמר נעמי שבנה בנתי למה תלכנה עמי העוד־לי בנים במעי והיו לכם לאנשים׃
(BHSCO) Ruth 1 : 12 שבנה בנתי לכן כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש־לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים׃
(BHSCO) Ruth 1 : 13 הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש אל בנתי כי־מר־לי מאד םכם כי־יצאה בי יד־יהוה׃
(BHSCO) Ruth 1 : 14 ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה׃
(BHSCO) Ruth 1 : 15 ותאמר הנה שבה יבמתך אל־עמה ואל־אלהיה שובי אחרי יבמתך׃
(BHSCO) Ruth 1 : 16 ותאמר רות אל־תפגעי־בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל־אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי׃
(BHSCO) Ruth 1 : 17 באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה יהוה לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך׃
(BHSCO) Ruth 1 : 18 ותרא כי־מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה׃
(BHSCO) Ruth 1 : 19 ותלכנה שתיהם עד־באנה בית לחם ויהי כבאנה בית לחם ותהם כל־העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי׃
(BHSCO) Ruth 1 : 20 ותאמר אליהן אל־תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי־המר שדי לי מאד׃
(BHSCO) Ruth 1 : 21 אני מלאה הלכתי וריקם השיבני יהוה למה תקראנה לי נעמי ויהוה ענה בי ושדי הרע* לי׃
(BHSCO) Ruth 1 : 22 ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדי מואב והמה באו בית לחם בתחלת קציר שערים׃