(BHSCO) Habakkuk 1 : 1 המשא אשר חזה חבקוק הנביא׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 2 עד־אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 3 למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 4 על־כן תפוג תורה ולא־יצא לנצח משפט כי רשע מכתיר את־הצדיק על־כן יצא משפט מעקל׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 5 ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי־פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 6 כי־הנני מקים את־הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי־ארץ לרשת משכנות לא־לו׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 7 אים ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 8 וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 9 כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 10 והוא במלכים יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל־מבצר ישחק ויצבר עפר וילכדה׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 11 אז חלף רוח ויעבר ואשם זו כחו לאלהו׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 12 הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשי לא נמות יהוה למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 13 טהור עינים מראות רע והביט אל־עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 14 ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא־משל בו׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 15 כלה בחכה העלה יגרהו בחרמו ויאספהו במכמרתו על־כן ישמח ויגיל׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 16 על־כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה׃
(BHSCO) Habakkuk 1 : 17 העל כן יריק חרמו ותמיד להרג גוים לא יחמול׃ ס