(BHSCO) Leviticus 1 : 1 ויקרא אל־משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 2 דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי־יקריב םכם קרבן ליהוה מן־הבהמה מן־הבקר ומן־הצאן תקריבו את־קרבנכם׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 3 אם־עלה קרבנו מן־הבקר זכר תמים יקריבנו אל־פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 4 וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 5 ושחט את־בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את־הדם וזרקו את־הדם על־המזבח סביב אשר־פתח אהל מועד׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 6 והפשיט את־העלה ונתח אתה לנתחיה׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 7 ונתנו בני אהרן הכהן אש על־המזבח וערכו עצים על־האש׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 8 וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את־הראש ואת־הפדר על־העצים אשר על־האש אשר על־המזבח׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 9 וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את־הכל המזבחה עלה אשה ריח־ניחוח ליהוה׃ ס
(BHSCO) Leviticus 1 : 10 ואם־מן־הצאן קרבנו מן־הכשבים או מן־העזים לעלה זכר תמים יקריבנו׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 11 ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את־דמו על־המזבח סביב׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 12 ונתח אתו לנתחיו ואת־ראשו ואת־פדרו וערך הכהן אתם על־העצים אשר על־האש אשר על־המזבח׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 13 והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את־הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה׃ ף
(BHSCO) Leviticus 1 : 14 ואם מן־העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן־התרים או מן־בני היונה את־קרבנו׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 15 והקריבו הכהן אל־המזבח ומלק את־ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 16 והסיר את־מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל־מקום הדשן׃
(BHSCO) Leviticus 1 : 17 ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על־העצים אשר על־האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה׃ ס