(BHSCO) Hosea 1 : 1 דבר־יהוה אשר היה אל־הושע בן־בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן־יואש מלך ישראל׃
(BHSCO) Hosea 1 : 2 תחלת דבר־יהוה בהושע ף ויאמר יהוה אל־הושע לך קח־לך אשת זנונים וילדי זנונים כי־זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃
(BHSCO) Hosea 1 : 3 וילך ויקח את־גמר בת־דבלים ותהר ותלד־לו בן׃
(BHSCO) Hosea 1 : 4 ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי־עוד מעט ופקדתי את־דמי יזרעאל על־בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל׃
(BHSCO) Hosea 1 : 5 והיה ביום ההוא ושברתי את־קשת ישראל בעמק יזרעאל׃
(BHSCO) Hosea 1 : 6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את־בית ישראל כי־נשא אשא להם׃
(BHSCO) Hosea 1 : 7 ואת־בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃
(BHSCO) Hosea 1 : 8 ותגמל את־לא רחמה ותהר ותלד בן׃
(BHSCO) Hosea 1 : 9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא־אהיה לכם׃ ס
(BHSCO) Hosea 1 : 10 והיה מספר בני־ישראל כחול הים אשר לא־ימד ולא יספר והיה במקום אשר־יאמר להם לא־עמי אתם יאמר להם בני אל־חי׃
(BHSCO) Hosea 1 : 11 ונקבצו בני־יהודה ובני־ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן־הארץ כי גדול יום יזרעאל׃