(BHSCO) Joshua 1 : 1 ויהי אחרי מות משה עבד יהוה ויאמר יהוה אל־יהושע בן־נון משרת משה לאמר׃
(BHSCO) Joshua 1 : 2 משה עבדי מת ועתה קום עבר את־הירדן הזה אתה וכל־העם הזה אל־הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל׃
(BHSCO) Joshua 1 : 3 כל־מקום אשר תדרך כף־רגלכם בו לכם נתתיו כאשר דברתי אל־משה׃
(BHSCO) Joshua 1 : 4 מהמדבר והלבנון הזה ועד־הנהר הגדול נהר־פרת כל ארץ החתים ועד־הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם׃
(BHSCO) Joshua 1 : 5 לא־יתיצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם־משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך׃
(BHSCO) Joshua 1 : 6 חזק ואמץ כי אתה תנחיל את־העם הזה את־הארץ אשר־נשבעתי לאבותם לתת להם׃
(BHSCO) Joshua 1 : 7 רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל־התורה אשר צוך משה עבדי אל־תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך׃
(BHSCO) Joshua 1 : 8 לא־ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יוםם ולילה למען תשמר לעשות ככל־הכתוב בו כי־אז תצליח את־דרךך ואז תשכיל׃
(BHSCO) Joshua 1 : 9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל־תערץ ואל־תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃ ף
(BHSCO) Joshua 1 : 10 ויצו יהושע את־שטרי העם לאמר׃
(BHSCO) Joshua 1 : 11 עברו בקרב המחנה וצוו את־העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את־הירדן הזה לבוא לרשת את־הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה׃ ס
(BHSCO) Joshua 1 : 12 ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר׃
(BHSCO) Joshua 1 : 13 זכור את־הדבר אשר צוה אתכם משה עבד־יהוה לאמר יהוה אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את־הארץ הזאת׃
(BHSCO) Joshua 1 : 14 נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם׃
(BHSCO) Joshua 1 : 15 עד אשר־יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם־המה את־הארץ אשר־יהוה אלהיכם נתן להם ושבתם לארץ ירשתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השמש׃
(BHSCO) Joshua 1 : 16 ויענו את־יהושע לאמר כל אשר־צויתנו נעשה ואל־כל־אשר תשלחנו נלך׃
(BHSCO) Joshua 1 : 17 ככל אשר־שמענו אל־משה כן נשמע אליך רק יהיה יהוה אלהיך עמך כאשר היה עם־משה׃
(BHSCO) Joshua 1 : 18 כל־איש אשר־ימרה את־פיך ולא־ישמע את־דבריך לכל אשר־תצונו יומת רק חזק ואמץ׃ ף