(BHSCO) Judges 1 : 1 ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה־לנו אל־הכנעני בתחלה להלחם בו׃
(BHSCO) Judges 1 : 2 ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את־הארץ בידו׃
(BHSCO) Judges 1 : 3 ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם־אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון׃
(BHSCO) Judges 1 : 4 ויעל יהודה ויתן יהוה את־הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש׃
(BHSCO) Judges 1 : 5 וימצאו את־אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את־הכנעני ואת־הפרזי׃
(BHSCO) Judges 1 : 6 וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אתו ויקצצו את־בהנות ידיו ורגליו׃
(BHSCO) Judges 1 : 7 ויאמר אדני־בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם־לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם׃ ף
(BHSCO) Judges 1 : 8 וילחמו בני־יהודה בירושלם וילכדו אותה ויכוה לפי־חרב ואת־העיר שלחו באש׃
(BHSCO) Judges 1 : 9 ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה׃
(BHSCO) Judges 1 : 10 וילך יהודה אל־הכנעני היושב בחברון ושם־חברון לפנים קרית ארבע ויכו את־ששי ואת־אחימן ואת־תלמי׃
(BHSCO) Judges 1 : 11 וילך משם אל־יושבי דביר ושם־דביר לפנים קרית־ספר׃
(BHSCO) Judges 1 : 12 ויאמר כלב אשר־יכה את־קרית־ספר ולכדה ונתתי לו את־עכסה בתי לאשה׃
(BHSCO) Judges 1 : 13 וילכדה עתניאל בן־קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן־לו את־עכסה בתו לאשה׃
(BHSCO) Judges 1 : 14 ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת־אביה השדה ותצנח מעל החמור ויאמר־לה כלב מה־לך׃
(BHSCO) Judges 1 : 15 ותאמר לו הבה־לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן־לה כלב את גלת עלית ואת גלת תחתית׃ ף
(BHSCO) Judges 1 : 16 ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את־בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את־העם׃
(BHSCO) Judges 1 : 17 וילך יהודה את־שמעון אחיו ויכו את־הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את־שם־העיר חרמה׃
(BHSCO) Judges 1 : 18 וילכד יהודה את־עזה ואת־גבולה ואת־אשקלון ואת־גבולה ואת־עקרון ואת־גבולה׃
(BHSCO) Judges 1 : 19 ויהי יהוה את־יהודה וירש את־ההר כי לא להוריש את־ישבי העמק כי־רכב ברזל להם׃
(BHSCO) Judges 1 : 20 ויתנו לכלב את־חברון כאשר דבר משה ויורש משם את־שלשה בני הענק׃
(BHSCO) Judges 1 : 21 ואת־היבוסי ישב ירושלם לא הורישו בני בנימן וישב היבוסי את־בני בנימן בירושלם עד היום הזה׃ ס
(BHSCO) Judges 1 : 22 ויעלו בית־יוסף גם־הם בית־אל ויהוה עםם׃
(BHSCO) Judges 1 : 23 ויתירו בית־יוסף בבית־אל ושם־העיר לפנים לוז׃
(BHSCO) Judges 1 : 24 ויראו השמרים איש יוצא מן־העיר ויאמרו לו הראנו נא את־מבוא העיר ועשינו עמך חסד׃
(BHSCO) Judges 1 : 25 ויראם את־מבוא העיר ויכו את־העיר לפי־חרב ואת־האיש ואת־כל־משפחתו שלחו׃
(BHSCO) Judges 1 : 26 וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה׃ ף
(BHSCO) Judges 1 : 27 ולא־הוריש מנשה את־בית־שאן ואת־בנותיה ואת־תענך ואת־בנתיה ואת־[כ ישב] [ק ישבי] דור ואת־בנותיה ואת־יושבי יבלעם ואת־בנתיה ואת־יושבי מגדו ואת־בנותיה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת׃
(BHSCO) Judges 1 : 28 ויהי כי־חזק ישראל וישם את־הכנעני למס והוריש לא הורישו׃ ס
(BHSCO) Judges 1 : 29 ואפרים לא הוריש את־הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר׃ ף
(BHSCO) Judges 1 : 30 זבולן לא הוריש את־יושבי קטרון ואת־יושבי נהלל וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס׃ ס
(BHSCO) Judges 1 : 31 אשר לא הוריש את־ישבי עכו ואת־יושבי צידון ואת־אחלב ואת־אכזיב ואת־חלבה ואת־אפיק ואת־רחב׃
(BHSCO) Judges 1 : 32 וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו׃ ס
(BHSCO) Judges 1 : 33 נפתלי לא־הוריש את־ישבי בית־שמש ואת־ישבי בית־ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית־שמש ובית ענת היו להם למס׃ ס
(BHSCO) Judges 1 : 34 וילחצו האמרי את־בני־דן ההרה כי־לא נתנו לרדת לעמק׃
(BHSCO) Judges 1 : 35 ויואל האמרי לשבת בהר־חרס באילון ובשעלבים ותכבד יד בית־יוסף ויהיו למס׃
(BHSCO) Judges 1 : 36 וגבול האמרי ממעלה עקרבים מהסלע ומעלה׃ ף