(BHSCO) Isaiah 1 : 1 חזון ישעיהו בן־אמוץ אשר חזה על־יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 2 שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 3 ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבוןן׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 4 הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את־יהוה נאצו את־קדוש ישראל נזרו אחור׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 5 על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל־ראש לחלי וכל־לבב דוי׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 6 מכף־רגל ועד־ראש אין־בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא־זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 7 ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 8 ונותרה בת־ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 9 לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו׃ ס
(BHSCO) Isaiah 1 : 10 שמעו דבר־יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 11 למה־לי רב־זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 12 כי תבאו לראות פני מי־בקש זאת מידכם רמס חצרי׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 13 לא תוסיפו הביא מנחת־שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא־אוכל און ועצרה׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 14 חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 15 ובפרשכם כפיכם אעלים עיני םכם גם כי־תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 16 רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 17 למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃ ס
(BHSCO) Isaiah 1 : 18 לכו־נא ונוכחה יאמר יהוה אם־יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם־יאדימו כתולע כצמר יהיו׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 19 אם־תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 20 ואם־תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר׃ ס
(BHSCO) Isaiah 1 : 21 איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 22 כספך היה לסיגים סבאך מהול במים׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 23 שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא־יבוא אליהם׃ ף
(BHSCO) Isaiah 1 : 24 לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 25 ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל־בדיליך׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 26 ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי־כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 27 ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 28 ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 29 כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 30 כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר־מים אין לה׃
(BHSCO) Isaiah 1 : 31 והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה׃ ס