(BHSCO) Amos 1 : 1 דברי עמוס אשר־היה בנקדים מתקוע אשר חזה על־ישראל בימי עזיה מלך־יהודה ובימי ירבעם בן־יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש׃
(BHSCO) Amos 1 : 2 ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל׃ ף
(BHSCO) Amos 1 : 3 כה אמר יהוה על־שלשה פשעי דמשק ועל־ארבעה לא אשיבנו על־דושם בחרצות הברזל את־הגלעד׃
(BHSCO) Amos 1 : 4 ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן־הדד׃
(BHSCO) Amos 1 : 5 ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת־און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם־ארם קירה אמר יהוה׃ ף
(BHSCO) Amos 1 : 6 כה אמר יהוה על־שלשה פשעי עזה ועל־ארבעה לא אשיבנו על־הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום׃
(BHSCO) Amos 1 : 7 ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה׃
(BHSCO) Amos 1 : 8 והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על־עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה׃ ף
(BHSCO) Amos 1 : 9 כה אמר יהוה על־שלשה פשעי־צר ועל־ארבעה לא אשיבנו על־הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים׃
(BHSCO) Amos 1 : 10 ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה׃ ף
(BHSCO) Amos 1 : 11 כה אמר יהוה על־שלשה פשעי אדום ועל־ארבעה לא אשיבנו על־רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח׃
(BHSCO) Amos 1 : 12 ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה׃ ף
(BHSCO) Amos 1 : 13 כה אמר יהוה על־שלשה פשעי בני־עמון ועל־ארבעה לא אשיבנו על־בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את־גבולם׃
(BHSCO) Amos 1 : 14 והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה׃
(BHSCO) Amos 1 : 15 והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה׃ ף