(BHSCO) Proverbs 1 : 1 משלי שלמה בן־דוד מלך ישראל׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 6 להבין משל ומליצה דברי* חכמים וחידתם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃ ף
(BHSCO) Proverbs 1 : 8 שמע בני מוסר אביך ואל־תטש תורת אמך׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 9 כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 10 בני אם־יפתוך חטאים אל־תבא׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 11 אם־יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 13 כל־הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 15 בני אל־תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך־דם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 17 כי־חנם מזרה הרשת בעיני כל־בעל כנף׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 18 והם לדםם יארבו יצפנו לנפשתם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 19 כן ארחות כל־בצע בצע את־נפש בעליו יקח׃ ף
(BHSCO) Proverbs 1 : 20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 22 עד־מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו־דעת׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 25 ותפרעו כל־עצתי ותוכחתי לא אביתם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 26 גם־אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 27 בבא [כ כשאוה] [ק כשואה] פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 29 תחת כי־שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 30 לא־אבו לעצתי נאצו כל־תוכחתי׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃
(BHSCO) Proverbs 1 : 33 ושמע לי ישכן־בטח ושאןן מפחד רעה׃ ף