(BHSCO) 1 Samuel 1 : 1 ויהי איש אחד מן־הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן־ירחם בן־אליהוא בן־תחו בן־צוף אפרתי׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 2 ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 3 ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני־עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 4 ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל־בניה ובנותיה מנות׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 5 ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את־חנה אהב ויהוה סגר רחמה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 6 וכעסתה צרתה גם־כעס בעבור הרעמה כי־סגר יהוה בעד רחמה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 7 וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 8 ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 9 ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על־הכסא על־מזוזת היכל יהוה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 10 והיא מרת נפש ותתפלל על־יהוה ובכה תבכה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 11 ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם־ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא־תשכח את־אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו ליהוה כל־ימי חייו ומורה לא־יעלה על־ראשו׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 12 והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה ועלי שמר את־פיה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 13 וחנה היא מדברת על־לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 14 ויאמר אליה עלי עד־מתי תשתכרין הסירי את־יינך מעליך׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 15 ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת־רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את־נפשי לפני יהוה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 16 אל־תתן את־אמתך לפני בת־בליעל כי־מרב שיחי וכעסי דברתי עד־הנה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 17 ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את־שלתך אשר שאלת מעמו׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 18 ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותאכל ופניה לא־היו־לה עוד׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 19 וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל־ביתם הרמתה וידע אלקנה את־חנה אשתו ויזכרה יהוה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 20 ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את־שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 21 ויעל האיש אלקנה וכל־ביתו לזבח ליהוה את־זבח הימים ואת־נדרו׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 22 וחנה לא עלתה כי־אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את־פני יהוה וישב שם עד־עולם׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 23 ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך שבי עד־גמלך אתו אך יקם יהוה את־דברו ותשב האשה ותינק את־בנה עד־גמלה* אתו׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 24 ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלשה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית־יהוה שלו והנער נער׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 25 וישחטו את־הפר ויביאו את־הנער אל־עלי׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 26 ותאמר בי אדני חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל־יהוה׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 27 אל־הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את־שאלתי אשר שאלתי מעמו׃
(BHSCO) 1 Samuel 1 : 28 וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל־הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה׃ ף