(BHSCO) Exodus 1 : 1 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו׃
(BHSCO) Exodus 1 : 2 ראובן שמעון לוי ויהודה׃
(BHSCO) Exodus 1 : 3 יששכר זבולן ובנימן׃
(BHSCO) Exodus 1 : 4 דן ונפתלי גד ואשר׃
(BHSCO) Exodus 1 : 5 ויהי כל־נפש יצאי ירך־יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים׃
(BHSCO) Exodus 1 : 6 וימת יוסף וכל־אחיו וכל הדור ההוא׃
(BHSCO) Exodus 1 : 7 ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃ ף
(BHSCO) Exodus 1 : 8 ויקם מלך־חדש על־מצרים אשר לא־ידע את־יוסף׃
(BHSCO) Exodus 1 : 9 ויאמר אל־עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו׃
(BHSCO) Exodus 1 : 10 הבה נתחכמה לו פן־ירבה והיה כי־תקראנה מלחמה ונוסף גם־הוא על־שנאינו ונלחם־בנו ועלה מן־הארץ׃
(BHSCO) Exodus 1 : 11 וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את־פתם ואת־רעמסס׃
(BHSCO) Exodus 1 : 12 וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל׃
(BHSCO) Exodus 1 : 13 ויעבדו מצרים את־בני ישראל בפרך׃
(BHSCO) Exodus 1 : 14 וימררו את־חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל־עבדה בשדה את כל־עבדתם אשר־עבדו בהם בפרך׃
(BHSCO) Exodus 1 : 15 ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה׃
(BHSCO) Exodus 1 : 16 ויאמר בילדכן את־העבריות וראיתן על־האבנים אם־בן הוא והמתן אתו ואם־בת היא וחיה׃
(BHSCO) Exodus 1 : 17 ותיראן המילדת את־האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את־הילדים׃
(BHSCO) Exodus 1 : 18 ויקרא מלך־מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את־הילדים׃
(BHSCO) Exodus 1 : 19 ותאמרן המילדת אל־פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי־חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו׃
(BHSCO) Exodus 1 : 20 וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד׃
(BHSCO) Exodus 1 : 21 ויהי כי־יראו המילדת את־האלהים ויעש להם בתים׃
(BHSCO) Exodus 1 : 22 ויצו פרעה לכל־עמו לאמר כל־הבן הילוד היארה תשליכהו וכל־הבת תחיון׃ ס