(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 1 דברי קהלת בן־דוד מלך בירושלם׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 2 הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 3 מה־יתרון לאדם בכל־עמלו שיעמל תחת השמש׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 4 דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 5 וזרח השמש ובא השמש ואל־מקומו שואף זורח הוא שם׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 6 הולך אל־דרום וסובב אל־צפון סובב סבב הולך הרוח ועל־סביבתיו שב הרוח׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 7 כל־הנחלים הלכים אל־הים והים איננו מלא אל־מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 8 כל־הדברים יגעים לא־יוכל איש לדבר לא־תשבע עין לראות ולא־תמלא אזן משמע׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 9 מה־שהיה הוא שיהיה ומה־שנעשה* הוא שיעשה ואין כל־חדש תחת השמש׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 10 יש דבר שיאמר ראה־זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 11 אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא־יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה׃ ף
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 12 אני קהלת הייתי מלך על־ישראל בירושלם׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 13 ונתתי את־לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל־אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 14 ראיתי את־כל־המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 15 מעות לא־יוכל לתקן וחסרון לא־יוכל להמנות׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 16 דברתי אני עם־לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל־אשר־היה לפני על־ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם־זה הוא רעיון רוח׃
(BHSCO) Ecclesiastes 1 : 18 כי ברב חכמה רב־כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב׃