(BHSCO) Micah 1 : 1 דבר־יהוה אשר היה אל־מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר־חזה על־שמרון וירושלם׃
(BHSCO) Micah 1 : 2 שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו׃
(BHSCO) Micah 1 : 3 כי־הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על־[כ במותי] [ק במתי] ארץ׃
(BHSCO) Micah 1 : 4 ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃
(BHSCO) Micah 1 : 5 בפשע יעקב כל־זאת ובחטאות בית ישראל מי־פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם׃
(BHSCO) Micah 1 : 6 ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה׃
(BHSCO) Micah 1 : 7 וכל־פסיליה יכתו וכל־אתנניה ישרפו באש וכל־עצביה אשים שממה כי מאתןן זונה קבצה ועד־אתןן זונה ישובו׃
(BHSCO) Micah 1 : 8 על־זאת אספדה ואילילה אילכה [כ שילל] [ק שולל] וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃
(BHSCO) Micah 1 : 9 כי אנושה מכותיה כי־באה עד־יהודה נגע עד־שער עמי עד־ירושלם׃
(BHSCO) Micah 1 : 10 בגת אל־תגידו בכו אל־תבכו בבית לעפרה עפר [כ התפלשתי] [ק התפלשי]׃
(BHSCO) Micah 1 : 11 עברי לכם יושבת שפיר עריה־בשת לא יצאה יושבת צאןן מספד בית האצל יקח םכם עמדתו׃
(BHSCO) Micah 1 : 12 כי־חלה לטוב יושבת מרות כי־ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם׃
(BHSCO) Micah 1 : 13 רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת־ציון כי־בך נמצאו פשעי ישראל׃
(BHSCO) Micah 1 : 14 לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל׃
(BHSCO) Micah 1 : 15 עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד־עדלם יבוא כבוד ישראל׃
(BHSCO) Micah 1 : 16 קרחי וגזי על־בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך׃ ס