(BHSCO) Numbers 1 : 1 וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃
(BHSCO) Numbers 1 : 2 שאו את־ראש כל־עדת בני־ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל־זכר לגלגלתם׃
(BHSCO) Numbers 1 : 3 מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃
(BHSCO) Numbers 1 : 4 ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית־אבתיו הוא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 5 ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן־שדיאור׃
(BHSCO) Numbers 1 : 6 לשמעון שלמיאל בן־צורישדי׃
(BHSCO) Numbers 1 : 7 ליהודה נחשון בן־עמינדב׃
(BHSCO) Numbers 1 : 8 ליששכר נתנאל בן־צוער׃
(BHSCO) Numbers 1 : 9 לזבולן אליאב בן־חלן׃
(BHSCO) Numbers 1 : 10 לבני יוסף לאפרים אלישמע בן־עמיהוד למנשה גמליאל בן־פדהצור׃
(BHSCO) Numbers 1 : 11 לבנימן אבידן בן־גדעני׃
(BHSCO) Numbers 1 : 12 לדן אחיעזר בן־עמישדי׃
(BHSCO) Numbers 1 : 13 לאשר פגעיאל בן־עכרן׃
(BHSCO) Numbers 1 : 14 לגד אליסף בן־דעואל׃
(BHSCO) Numbers 1 : 15 לנפתלי אחירע בן־עיןן׃
(BHSCO) Numbers 1 : 16 אלה [כ קריאי] [ק קרואי] העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם׃
(BHSCO) Numbers 1 : 17 ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות׃
(BHSCO) Numbers 1 : 18 ואת כל־העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על־משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם׃
(BHSCO) Numbers 1 : 19 כאשר צוה יהוה את־משה ויפקדם במדבר סיני׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 20 ויהיו בני־ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 21 פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 22 לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 23 פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 24 לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 25 פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 26 לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 27 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 28 לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 29 פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 30 לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 31 פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 32 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 34 לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 35 פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 36 לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 37 פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 38 לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 39 פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 40 לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 41 פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 42 בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃
(BHSCO) Numbers 1 : 43 פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 44 אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש־אחד לבית־אבתיו היו׃
(BHSCO) Numbers 1 : 45 ויהיו כל־פקודי בני־ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל׃
(BHSCO) Numbers 1 : 46 ויהיו כל־הפקדים שש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
(BHSCO) Numbers 1 : 47 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃ ף
(BHSCO) Numbers 1 : 48 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃
(BHSCO) Numbers 1 : 49 אך את־מטה לוי לא תפקד ואת־ראשם לא תשא בתוך בני ישראל׃
(BHSCO) Numbers 1 : 50 ואתה הפקד את־הלוים על־משכן העדת ועל כל־כליו ועל כל־אשר־לו המה ישאו את־המשכן ואת־כל־כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו׃
(BHSCO) Numbers 1 : 51 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃
(BHSCO) Numbers 1 : 52 וחנו בני ישראל איש על־מחנהו ואיש על־דגלו לצבאתם׃
(BHSCO) Numbers 1 : 53 והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא־יהיה קצף על־עדת בני ישראל ושמרו הלוים את־משמרת משכן העדות׃
(BHSCO) Numbers 1 : 54 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו׃ ף