(BHSCO) Lamentations 1 : 1 איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין־לה מנחם מכל־אהביה כל־רעיה בגדו בה היו לה לאיבים׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 3 גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל־רדפיה השיגוה בין המצרים׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל־שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות* והיא מר־לה׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 5 היו צריה לראש איביה שלו כי־יהוה הוגה על רב־פשעיה עולליה הלכו שבי לפני־צר׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 6 ויצא [כ מן]־[כ בת] [ק מבת]־ציון כל־הדרה היו שריה כאילים לא־מצאו מרעה וילכו בלא־כח לפני רודף׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 7 זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד־צר ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על* משבתה׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 8 חטא חטאה ירושלם על־כן לנידה היתה כל־מכבדיה הזילוה כי־ראו ערותה גם־היא נאנחה ותשב אחור׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 9 טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את־עניי כי הגדיל אויב׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 10 ידו פרש צר על כל־מחמדיה כי־ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא־יבאו בקהל לך׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 11 כל־עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו [כ מחמודיהם] [ק מחמדיהם] באכל להשיב נפש ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 12 לוא אליכם כל־עברי דרך הביטו וראו אם־יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 13 ממרום שלח־אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל־היום דוה׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 14 נשקד על פשעי בידו ישתרגו* עלו על־צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא־אוכל קום׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 15 סלה כל־אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת־יהודה׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 16 על־אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי־רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 17 פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו־נא כל־[כ עמים] [ק העמים] וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשבי׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי־בקשו אכל למו וישיבו את־נפשם׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 20 ראה יהוה כי־צר־לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שכלה־חרב בבית כמות׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 21 שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל־איבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום־קראת ויהיו כמוני׃ ס
(BHSCO) Lamentations 1 : 22 תבא כל־רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל־פשעי כי־רבות אנחתי ולבי דוי׃ ף