(BHSCO) Jeremiah 1 : 1 דברי ירמיהו בן־חלקיהו מן־הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 2 אשר היה דבר־יהוה אליו בימי יאשיהו בן־אמון מלך יהודה בשלש־עשרה שנה למלכו׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 3 ויהי בימי יהויקים בן־יאשיהו מלך יהודה עד־תם עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן־יאשיהו מלך יהודה עד־גלות ירושלם בחדש החמישי׃ ס
(BHSCO) Jeremiah 1 : 4 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 5 בטרם [כ אצורך] [ק אצרך] בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 6 ואמר אהה אדני יהוה הנה לא־ידעתי דבר כי־נער אנכי׃ ף
(BHSCO) Jeremiah 1 : 7 ויאמר יהוה אלי אל־תאמר נער אנכי כי על־כל־אשר אשלחך תלך ואת כל־אשר אצוך תדבר׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 8 אל־תירא מפניהם כי־אתך אני להצלך נאם־יהוה׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 9 וישלח יהוה את־ידו ויגע על־פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 10 ראה הפקדתיך היום הזה על־הגוים ועל־הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע׃ ף
(BHSCO) Jeremiah 1 : 11 ויהי דבר־יהוה אלי לאמר מה־אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 12 ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי־שקד אני על־דברי לעשתו׃ ף
(BHSCO) Jeremiah 1 : 13 ויהי דבר־יהוה אלי שנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 14 ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל־ישבי הארץ׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 15 כי הנני קרא לכל־משפחות ממלכות צפונה נאם־יהוה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם ועל כל־חומתיה סביב ועל כל־ערי יהודה׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 16 ודברתי משפטי אותם על כל־רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 17 ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל־אשר אנכי אצוך אל־תחת מפניהם פן־אחתך לפניהם׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 18 ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת על־כל־הארץ למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ׃
(BHSCO) Jeremiah 1 : 19 ונלחמו אליך ולא־יוכלו לך כי־אתך אני נאם־יהוה להצילך׃ ף