(BHSCO) Job 1 : 1 איש היה בארץ־עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃
(BHSCO) Job 1 : 2 ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות׃
(BHSCO) Job 1 : 3 ויהי מקנהו שבעת אלפי־צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד־בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל־בני־קדם׃
(BHSCO) Job 1 : 4 והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת [כ אחיתיהם] [ק אחיותיהם] לאכל ולשתות עמהם׃
(BHSCO) Job 1 : 5 ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל־הימים׃ ף
(BHSCO) Job 1 : 6 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על־יהוה ויבוא גם־השטן בתוכם׃
(BHSCO) Job 1 : 7 ויאמר יהוה אל־השטן מאין תבא ויען השטן את־יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה׃
(BHSCO) Job 1 : 8 ויאמר יהוה אל־השטן השמת לבך על־עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע׃
(BHSCO) Job 1 : 9 ויען השטן את־יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים׃
(BHSCO) Job 1 : 10 הלא־[כ את] [ק אתה] שכת בעדו ובעד־ביתו ובעד כל־אשר־לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ׃
(BHSCO) Job 1 : 11 ואולם שלח־נא ידך וגע בכל־אשר־לו אם־לא על־פניך יברךך׃
(BHSCO) Job 1 : 12 ויאמר יהוה אל־השטן הנה כל־אשר־לו בידך רק אליו אל־תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה׃
(BHSCO) Job 1 : 13 ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃
(BHSCO) Job 1 : 14 ומלאך בא אל־איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על־ידיהם׃
(BHSCO) Job 1 : 15 ותפל שבא ותקחם ואת־הנערים הכו לפי־חרב ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃
(BHSCO) Job 1 : 16 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן־השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃
(BHSCO) Job 1 : 17 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על־הגמלים ויקחום ואת־הנערים הכו לפי־חרב ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃
(BHSCO) Job 1 : 18 עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃
(BHSCO) Job 1 : 19 והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על־הנערים וימותו ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך׃
(BHSCO) Job 1 : 20 ויקם איוב ויקרע את־מעלו* ויגז את־ראשו ויפל ארצה וישתחו׃
(BHSCO) Job 1 : 21 ויאמר ערם [כ יצתי] [ק יצאתי] מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃
(BHSCO) Job 1 : 22 בכל־זאת לא־חטא איוב ולא־נתן תפלה לאלהים׃ ף