(BHSCO) Deuteronomy 1 : 1 אלה הדברים אשר דבר משה אל־כל־ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין־פארן ובין־תפל ולבן וחצרת ודי זהב׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 2 אחד עשר יום מחרב דרך הר־שעיר עד קדש ברנע׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 3 ויהי בארבעים שנה בעשתי־עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל־בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 4 אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר־יושב בעשתרת באדרעי׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 5 בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את־התורה הזאת לאמר׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 6 יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב־לכם שבת בהר הזה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 7 פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל־כל־שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד־הנהר הגדל נהר־פרת׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 8 ראה נתתי לפניכם את־הארץ באו ורשו את־הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 9 ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא־אוכל לבדי שאת אתכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 10 יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 11 יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 12 איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 13 הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשיםם בראשיכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 14 ותענו אתי ותאמרו טוב־הדבר אשר־דברת לעשות׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 15 ואקח את־ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 16 ואצוה את־שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין־אחיכם ושפטתם צדק בין־איש ובין־אחיו ובין גרו׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 17 לא־תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני־איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה םכם תקרבון אלי ושמעתיו׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 18 ואצוה אתכם בעת ההוא את כל־הדברים אשר תעשון׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 19 ונסע מחרב ונלך את כל־המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 20 ואמר אלכם באתם עד־הר האמרי אשר־יהוה אלהינו נתן לנו׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 21 ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את־הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל־תירא ואל־תחת׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 22 ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו־לנו את־הארץ וישבו אתנו דבר את־הדרך אשר נעלה־בה ואת הערים אשר נבא אליהן׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 23 וייטב בעיני הדבר ואקח םכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 24 ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד־נחל אשכל וירגלו אתה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 25 ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר־יהוה אלהינו נתן לנו׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 26 ולא אביתם לעלת ותמרו את־פי יהוה אלהיכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 27 ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 28 אנה אנחנו עלים אחינו המסו את־לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם־בני ענקים ראינו שם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 29 ואמר אלכם לא־תערצון ולא־תיראון מהם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 30 יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 31 ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא־איש את־בנו בכל־הדרך אשר הלכתם עד־באכם עד־המקום הזה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 32 ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 33 ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו־בה ובעןן יוםם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 34 וישמע יהוה את־קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 35 אם־יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 36 זולתי כלב בן־יפנה הוא יראנה ולו־אתן את־הארץ אשר דרך־בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 37 גם־בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם־אתה לא־תבא שם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 38 יהושע בן־נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי־הוא ינחלנה את־ישראל׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 39 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא־ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 40 ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים־סוף׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 41 ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר־צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את־כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 42 ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא־תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 43 ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את־פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 44 ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד־חרמה׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 45 ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא־שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם׃
(BHSCO) Deuteronomy 1 : 46 ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם׃