(BHSCO) Jonah 1 : 1 ויהי דבר־יהוה אל־יונה בן־אמתי לאמר׃
(BHSCO) Jonah 1 : 2 קום לך אל־נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי־עלתה רעתם לפני׃
(BHSCO) Jonah 1 : 3 ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה׃
(BHSCO) Jonah 1 : 4 ויהוה הטיל רוח־גדולה אל־הים ויהי סער־גדול בים והאניה חשבה להשבר׃
(BHSCO) Jonah 1 : 5 וייראו המלחים ויזעקו איש אל־אלהיו ויטלו את־הכלים אשר באניה אל־הים להקל מעליהם ויונה ירד אל־ירכתי הספינה וישכב וירדם׃
(BHSCO) Jonah 1 : 6 ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה־לך נרדם קום קרא אל־אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד׃
(BHSCO) Jonah 1 : 7 ויאמרו איש אל־רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על־יונה׃
(BHSCO) Jonah 1 : 8 ויאמרו אליו הגידה־נא לנו באשר למי־הרעה הזאת לנו מה־מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי־מזה עם אתה׃
(BHSCO) Jonah 1 : 9 ויאמר אליהם עברי אנכי ואת־יהוה אלהי השמים אני ירא אשר־עשה את־הים ואת־היבשה׃
(BHSCO) Jonah 1 : 10 וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה־זאת עשית כי־ידעו האנשים כי־מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם׃
(BHSCO) Jonah 1 : 11 ויאמרו אליו מה־נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער׃
(BHSCO) Jonah 1 : 12 ויאמר אליהם שאוני והטילני אל־הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם׃
(BHSCO) Jonah 1 : 13 ויחתרו האנשים להשיב אל־היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם׃
(BHSCO) Jonah 1 : 14 ויקראו אל־יהוה ויאמרו אנה יהוה אל־נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל־תתן עלינו דם נקיא כי־אתה יהוה כאשר חפצת עשית׃
(BHSCO) Jonah 1 : 15 וישאו את־יונה ויטלהו אל־הים ויעמד הים מזעפו׃
(BHSCO) Jonah 1 : 16 וייראו האנשים יראה גדולה את־יהוה ויזבחו־זבח ליהוה וידרו נדרים׃
(BHSCO) Jonah 1 : 17 וימן יהוה דג גדול לבלע את־יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות׃