(BHSCO) 2 Samuel 1 : 1 ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את־העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 2 ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן־המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על־ראשו ויהי בבאו אל־דוד ויפל ארצה וישתחו׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 3 ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 4 ויאמר אליו דוד מה־היה הדבר הגד־נא לי ויאמר אשר־נס העם מן־המלחמה וגם־הרבה נפל מן־העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 5 ויאמר דוד אל־הנער המגיד לו איך ידעת כי־מת שאול ויהונתן בנו׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 6 ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על־חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 7 ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 8 ויאמר לי מי־אתה [כ ויאמר] [ק ואמר] אליו עמלקי אנכי׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 9 ויאמר אלי עמד־נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי־כל־עוד נפשי בי׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 10 ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על־ראשו ואצעדה אשר על־זרעו ואביאם אל־אדני הנה׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 11 ויחזק דוד [כ בבגדו] [ק בבגדיו] ויקרעם וגם כל־האנשים אשר אתו׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 12 ויספדו ויבכו ויצמו עד־הערב על־שאול ועל־יהונתן בנו ועל־עם יהוה ועל־בית ישראל כי נפלו בחרב׃ ס
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 13 ויאמר דוד אל־הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן־איש גר עמלקי אנכי׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 14 ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את־משיח יהוה׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 15 ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע־בו ויכהו וימת׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 16 ויאמר אליו דוד [כ דמיך] [ק דמך] על־ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את־משיח יהוה׃ ס
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 17 ויקןן דוד את־הקינה הזאת על־שאול ועל־יהונתן בנו׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 18 ויאמר ללמד בני־יהודה קשת הנה כתובה על־ספר הישר׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 19 הצבי ישראל על־במותיך חלל איך נפלו גבורים׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 20 אל־תגידו בגת אל־תבשרו בחוצת אשקלון פן־תשמחנה בנות פלשתים פן־תעלזנה בנות הערלים׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 21 הרי בגלבע אל־טל ואל־מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 22 מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 23 שאול ויהונתן הנאהבים והנעיםם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 24 בנות ישראל אל־שאול בכינה המלבשכם שני עם־עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 25 איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על־במותיך חלל׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 26 צר־לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים׃
(BHSCO) 2 Samuel 1 : 27 איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה׃ ף