(BHSCO) Esther 1 : 1 ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד־כוש שבע ועשרים ומאה מדינה׃
(BHSCO) Esther 1 : 2 בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה׃
(BHSCO) Esther 1 : 3 בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל־שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו׃
(BHSCO) Esther 1 : 4 בהראתו את־עשר כבוד מלכותו ואת־יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום׃
(BHSCO) Esther 1 : 5 ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל־העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד־קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך׃
(BHSCO) Esther 1 : 6 חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי־בוץ וארגמן על־גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט־ושש ודר וסחרת׃
(BHSCO) Esther 1 : 7 והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך׃
(BHSCO) Esther 1 : 8 והשתיה כדת אין אנס כי־כן יסד המלך על כל־רב ביתו לעשות כרצון איש־ואיש׃
(BHSCO) Esther 1 : 9 גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש׃ ס
(BHSCO) Esther 1 : 10 ביום השביעי כטוב לב־המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את־פני המלך אחשורוש׃
(BHSCO) Esther 1 : 11 להביא את־ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את־יפיה כי־טובת מראה היא׃
(BHSCO) Esther 1 : 12 ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו׃
(BHSCO) Esther 1 : 13 ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי־כן דבר המלך לפני כל־ידעי דת ודין׃
(BHSCO) Esther 1 : 14 והקרב אליו* כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות׃
(BHSCO) Esther 1 : 15 כדת מה־לעשות במלכה ושתי על אשר לא־עשתה את־מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים׃ ס
(BHSCO) Esther 1 : 16 ויאמר [כ מומכן] [ק ממוכן] לפני המלך והשרים לא על־המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על־כל־השרים ועל־כל־העמים אשר בכל־מדינות המלך אחשורוש׃
(BHSCO) Esther 1 : 17 כי־יצא דבר־המלכה על־כל־הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את־ושתי המלכה לפניו ולא־באה׃
(BHSCO) Esther 1 : 18 והיום הזה תאמרנה שרות פרס־ומדי אשר שמעו את־דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף׃
(BHSCO) Esther 1 : 19 אם־על־המלך טוב יצא דבר־מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס־ומדי ולא יעבור אשר לא־תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה׃
(BHSCO) Esther 1 : 20 ונשמע פתגם המלך אשר־יעשה בכל־מלכותו כי רבה היא וכל־הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד־קטן׃
(BHSCO) Esther 1 : 21 וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן׃
(BHSCO) Esther 1 : 22 וישלח ספרים אל־כל־מדינות המלך אל־מדינה ומדינה ככתבה ואל־עם ועם כלשונו להיות כל־איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו׃ ף