(BHSCO) Zephaniah 1 : 1 דבר־יהוה אשר היה אל־צפניה בן־כושי בן־גדליה בן־אמריה בן־חזקיה בימי יאשיהו בן־אמון מלך יהודה׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 2 אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם־יהוה׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 3 אסף אדם ובהמה אסף עוף־השמים ודגי הים והמכשלות את־הרשעים והכרתי את־האדם מעל פני האדמה נאם־יהוה׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 4 ונטיתי ידי על־יהודה ועל כל־יושבי ירושלם והכרתי מן־המקום הזה את־שאר הבעל את־שם הכמרים עם־הכהנים׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 5 ואת־המשתחוים על־הגגות לצבא השמים ואת־המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 6 ואת־הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לא־בקשו את־יהוה ולא דרשהו׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 7 הס מפני אדני יהוה כי קרוב יום יהוה כי־הכין יהוה זבח הקדיש קראיו׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 8 והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על־השרים ועל־בני המלך ועל כל־הלבשים מלבוש נכרי׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 9 ופקדתי על כל־הדולג על־המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה׃ ס
(BHSCO) Zephaniah 1 : 10 והיה ביום ההוא נאם־יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן־המשנה ושבר גדול מהגבעות׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 11 הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל־עם כנען נכרתו כל־נטילי כסף׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 12 והיה בעת ההיא אחפש את־ירושלם בנרות ופקדתי על־האנשים הקפאים על־שמריהם האמרים בלבבם לא־ייטיב יהוה ולא ירע׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 13 והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את־יינם׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 14 קרוב יום־יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 15 יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום עןן וערפל׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 16 יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 17 והצרתי לאדם והלכו כעורים כי ליהוה חטאו ושפך דםם כעפר ולחםם כגללים׃
(BHSCO) Zephaniah 1 : 18 גם־כספם גם־זהבם לא־יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל־הארץ כי־כלה אך־נבהלה יעשה את כל־ישבי הארץ׃ ס