(IS) Hosea 1 : 1 Riječ Gospodnja, koja dođe Hosei, sinu Beerijevu, u dane kraljeva Judinih Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije i u dane Jeroboama, sina Joašova, kralja Izraelova.
(IS) Hosea 1 : 2 Prvi govor Gospodnji Hosei. Gospod reče Hošea: "Idi, uzmi ženu, koja je bludnica, i izrodi djecu bludničku, jer je i zemlja nevjerna Gospodu!"
(IS) Hosea 1 : 3 Tada on otide i oženi se Gomerom, kćerju Diblaimovom. Ona zatrudnje i rodi mu sina.
(IS) Hosea 1 : 4 Tada mu reče Gospod: "Nadjeni mu ime Jezreel, jer samo još malo, i kaznit ću krvno djelo Jezreela na kući Jehuovoj, i dokinut ću kraljevstvo kuće Izraelove.
(IS) Hosea 1 : 5 U onaj ću dan satrti moć Izraelovu u dolini jezreelskoj
(IS) Hosea 1 : 6 Ona opet zatrudnje i rodi kćer. Tada mu reče Gospod: "Nadjeni joj ime Lo-Ruhama (što znači Nepomilovna), jer od sada neću više iskazivati milosti kući Izraelovoj. Zauvijek ću je zaboraviti.
(IS) Hosea 1 : 7 A kući Judinoj iskazivat ću milost i izbavit ću ih Gospodom, Bogom njihovim. A neću ih izbaviti lukom, mačem i ratnom spravom, niti konjima i konjanicima."
(IS) Hosea 1 : 8 Kad je Nepomilovnu bila odbila od prsiju, zatrudnje opet i rodi sina.
(IS) Hosea 1 : 9 Tada reče Gospod: "Nadjeni mu ime, Lo-Ami, što znači (Nemojnarod), jer vi nijeste više moj narod, i ja više nijesam vaš.
(IS) Hosea 1 : 10 Ipak će jedanput biti broj djece Izraelove poput pijeska na moru, što se ne može izmjeriti ni izbrojiti. I mjesto da im se kaže: "Vi ste 'Lo-Ami', zvat će me 'djeca Boga živoga'.
(IS) Hosea 1 : 11 Tada će se skupiti djeca Judina i djeca Izraelova i sebi će izabrati jednoga poglavara i otići će iz zemlje; jer će biti velik dan jezreelski.