(IS) Colossians 1 : 1 Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i Timotej, brat,
(IS) Colossians 1 : 2 Svetima i braći vjernicima, u Kristu Isusu, koji su u Kolosu. Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista.
(IS) Colossians 1 : 3 Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospodina našega Isusa Krista, moleći se svagda za vas.
(IS) Colossians 1 : 4 Čuvši za vjeru vašu u Kristu Isusu i za ljubav koju imate k svima svetima,
(IS) Colossians 1 : 5 Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,
(IS) Colossians 1 : 6 Koje je došlo k vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana, kad ste čuli i upoznali milost Božju u istini.
(IS) Colossians 1 : 7 Kao što naučiste od Epafre, našega ljubljenog druga u službi, koji je za vas vjerni sluga Kristov,
(IS) Colossians 1 : 8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
(IS) Colossians 1 : 9 Zato i mi od onoga dana, kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.
(IS) Colossians 1 : 10 Da živite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Božjoj,
(IS) Colossians 1 : 11 Ojačali svakom snagom po sili slave njegove, da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s radošću;
(IS) Colossians 1 : 12 Zahvaljujući Bogu Ocu, koji nas čini sposobnima, da budemo subaštinici svetih u svijetlu;
(IS) Colossians 1 : 13 Koji nas izbavi od vlasti tame i premjesti u kraljevstvo Sina ljubavi svoje,
(IS) Colossians 1 : 14 U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha;
(IS) Colossians 1 : 15 Koji je slika Boga nevidljivoga, prvorođeni prije svakoga stvorenja;
(IS) Colossians 1 : 16 Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.
(IS) Colossians 1 : 17 I on je prije svega, i sve postoji u njemu.
(IS) Colossians 1 : 18 I on je glava tijelu crkve, koji je početak, prvorođeni od mrtvih, da bude on u svemu prvi;
(IS) Colossians 1 : 19 Jer se je dopalo Bogu, da u njemu stanuje sva punina,
(IS) Colossians 1 : 20 I po njemu da pomiri sve sa sobom, učinivši mir krvlju križa njegova, bilo što je na zemlji ili na nebesima.
(IS) Colossians 1 : 21 I vas, koji ste nekad bili otuđeni i neprijatelji mišljenjem u zlim djelima.
(IS) Colossians 1 : 22 Sad pomiri smrću čovječjeg tijela njegova, da vas njemu prikaže svete i bez mane i krivnje.
(IS) Colossians 1 : 23 Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokolebljivi u nadi evanđelja, koje ste čuli, koje je propovijedano u svemu stvorenju pod nebom, kojemu ja Pavao postadoh sluga.
(IS) Colossians 1 : 24 I sad se radujem u patnjama za vas, i dopunjujem na svome tijelu nedostatak Kristovih muka za tijelo njegovo, koje je crkva,
(IS) Colossians 1 : 25 Kojoj ja postadoh sluga po odredbi Božjoj, koja mi je dana za vas, da ispunim riječ Božju,
(IS) Colossians 1 : 26 Tajnu, koja je bila skrivena od vjekova i pokoljenja, a sad se javi svetima njegovim,
(IS) Colossians 1 : 27 Kojima Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu,
(IS) Colossians 1 : 28 Kojega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da prikažemo svakoga čovjeka savršena u Kristu Isusu;
(IS) Colossians 1 : 29 Za što se i trudim, boreći se po njegovoj moći, koja silno radi u meni.