(TD) Colossians 1 : 1 Pavao, *apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i Timotej, brat, *svetima iz Kolosa, braći vjernoj u Kristu;
(TD) Colossians 1 : 2 vama milost i mir sa strane Boga, našeg Oca ..
(TD) Colossians 1 : 3 Mi zahvaljujemo Bogu, Ocu našeg Gospodina Isusa Krista, u molitvi koju ne prestajemo njemu upućivati za vas;
(TD) Colossians 1 : 4 čuli smo govoriti o vašoj vjeri u Isusa Krista i ljubavi koju imate za sve *svete,
(TD) Colossians 1 : 5 u nadi koju vi očekujete u *nebesima; ta vam je nada bila naviještena putem riječi istine, *Evanđelja
(TD) Colossians 1 : 6 koje je dospjelo sve do vas; sve ako da nosi plod i napredak u cijeli svijet, isto ono čini među vama od dana kad ste primili i upoznali u istini njenoj milost Božju,
(TD) Colossians 1 : 7 prema naučavanju koje vam je dao Epafras; naš prijatelj i sudrug u službi, koji nas vjerno zastupa kao *služnik Kristov,
(TD) Colossians 1 : 8 on nam je opisao kojom ljubavi Duh vas nadahnjuje.
(TD) Colossians 1 : 9 Evo zašto, s naše strane, od dana kad smo to doznali, mi ne prestajemo moliti za vas. Mi molimo Boga da vi imate punu spoznaju njegove volje u svoj mudrosti i duhovnoj pronicavosti,
(TD) Colossians 1 : 10 da biste vodili jedan život dostojan Gospodina, tražeći njegovo potpuno odobravanje. Po svemu što vi budete činili dobro, vi ćete donositi plodove i napredovati u istinskoj spoznaji Boga;
(TD) Colossians 1 : 11 bit ćete učvršćeni u svakom pogledu po snazi njegove slave i tako dovedeni k jednoj ustrajnosti i strpljivosti u svakom iskušenju.
(TD) Colossians 1 : 12 S radošću, zahvaljujte Ocu koji vas čini sposobnima imati udio u baštini *svetih u svjetlosti.
(TD) Colossians 1 : 13 On nas je istrgao vlasti tmina i prenio nas u *kraljevstvo Sina njegove ljubavi,
(TD) Colossians 1 : 14 u kome mi imamo svoje oslobođenje, oprost od grijeha.
(TD) Colossians 1 : 15 On je slika nevidljivog Boga, Prvorođeni svakog stvorenja,
(TD) Colossians 1 : 16 Jer, u njemu sve bilo je stvoreno, U nebesima i na zemlji, Bića vidljiva kao i nevidljiva, Prijestolja i Vrhovništva, Vlasti i Moć, Sve je stvoreno po njemu i za njega,
(TD) Colossians 1 : 17 I on je prije svega; Sve je sadržano u njemu,
(TD) Colossians 1 : 18 I on je glava tijelu, koje je Crkva, On je početak, Prvorođeni između mrtvih, Da bi se održao u svemu, on, prvi u redu.
(TD) Colossians 1 : 19 Jer je godilo Bogu Nastaniti u njemu svu puninu
(TD) Colossians 1 : 20 I sve pomiriti njime i njemu, I na zemlji i na *nebesima, Uspostavivši mir putem krvi sa svog križa.
(TD) Colossians 1 : 21 A vi koji nekada bijaste tuđinci, vi čija loša djela izražavahu duboko neprijateljstvo,
(TD) Colossians 1 : 22 evo sada kako vas je Bog pomirio u propadljivom tijelu svojeg Sina, njegovom smrću, za privesti vas pred sebe *svete, besprijekorne, neosporive.
(TD) Colossians 1 : 23 Ali, treba vam, po vjeri, ostati čvrstima i odlučnima, ne dopuštajući se ponijeti izvan nade *Evanđelja koje ste čuli, koje je bilo proglašeno svakom stvorenju pod nebom, i kojem ja, Pavao, postao sam *služnikom.
(TD) Colossians 1 : 24 Ja sada svoju radost nalazim u patnjama koje podnosim za vas, i ono što nedostaje nevoljama Kristovim, ja ispunjavam u svom tijelu u prilog njegovom tijelu koje je Crkva;
(TD) Colossians 1 : 25 ja sam mu postao služnikom na temelju zaduženja koje mi je Bog povjerio glede vas: ispunjavati navješćivanje Riječi Božje,
(TD) Colossians 1 : 26 *tajne držane skrivenom kroz sva doba i koju je Bog iskazao sada svojim *svetima.
(TD) Colossians 1 : 27 On je htio njima obznaniti kolika su bogatstva i slava te tajne među *poganima: Krist u sred vas, uzdanje slave!
(TD) Colossians 1 : 28 Njega mi navješćujemo, upozoravajući svakoga, uvodeći svakog u svekoliku mudrost, da bi svakog učinili savršenim u Kristu .
(TD) Colossians 1 : 29 To je cilj mojeg rada, boja vođenog njegovom snagom koja djeluje moćno u meni.