(TD) Numbers 1 : 1 U pustinji Sinaja, GOSPOD oslovi Mojsija u *šatoru susretanja; bio je to prvi dan desetog mjeseca, druge godine poslije njihovog izlaska iz zemlje Egipta. On reče:
(TD) Numbers 1 : 2 ` Ustanovite stanje sve zajednice sinova Izraelovih po zadrugama i obiteljima, ustanovljujući broj svih ljudi, jednog po jednog .
(TD) Numbers 1 : 3 Ljude od dvadeset godina i više, sve one koji služe u vojsci Izraelovoj, popiši ih po armijama, ti i Aaron.
(TD) Numbers 1 : 4 Da bude s vama po jedan čovjek iz svakog plemena, jedan čovjek koji je glava obitelji.
(TD) Numbers 1 : 5 Evo imena ljudi koji će vam pomagati: za Ruben, Elizur, sin Šedeurov;
(TD) Numbers 1 : 6 za Simeon, Šelumie, sin Surišadajev;
(TD) Numbers 1 : 7 za Judu, Nahšon, sin Aminadavljev;
(TD) Numbers 1 : 8 za Isakar, Netanel sin Suarov;
(TD) Numbers 1 : 9 za Zabulon, Eliav, sin Helonov;
(TD) Numbers 1 : 10 glede sinova Josipovih: za Efraim, Elišama, sin Amihudov - za Manase, Gameliel, sin Pedahsurov;
(TD) Numbers 1 : 11 Za Benjamin, Avidan, sin Gideonijev;
(TD) Numbers 1 : 12 za Dan, Ahiezer, sin Amišadajev; 13 za Ašer, Paguiel, sin Okranov;
(TD) Numbers 1 : 14 za Gad, Eliazaf, sin Deuelov;
(TD) Numbers 1 : 15 za Neftali, Ahira, sin Einanov. `
(TD) Numbers 1 : 16 Bijahu to zastupnici zajednice, odgovorni iz svojih očinskih plemena; oni bijahu glavari sve sile Izraelove .
(TD) Numbers 1 : 17 Mojsije u Aaron uzeše kao pomoćnike ove ljude koji bijahu naznačeni.
(TD) Numbers 1 : 18 Oni okupiše svu zajednicu, prvog dana drugog mjeseca, i sinovi Izraelovi ustanoviše svoja rodoslovlja po zadrugama i obiteljima ustanovljujući broj ljudi od dvadeset i više godina, jedan po jedan.
(TD) Numbers 1 : 19 Kako to GOSPOD bijaše njemu zapovjedio, Mojsije ih prebroja u pustinji Sinaj.
(TD) Numbers 1 : 20 Ono što dade za sinove Rubena, prvorođenog Izraelovog: pobrajajući pojedinačno imena svih ljudi od dvadeset i više godina koji su služili u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
(TD) Numbers 1 : 21 davahu za pleme Rubenovo jednu brojnost od 46.500.
(TD) Numbers 1 : 22 Za sinove Simeonove: ustanovljujući pojedinačno imena popisanih ljudi, svih ljudi od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 23 davahu jednu brojnost od 59.300 .
(TD) Numbers 1 : 24 Za sinove Gadove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 25 davahu za pleme Gad brojnost od 45.650.
(TD) Numbers 1 : 26 Za sinove Judine: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 27 davaše za pleme Juda brojnost od 74. 600.
(TD) Numbers 1 : 28 Za sinove Izakarove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
(TD) Numbers 1 : 29 davaše za pleme Isakar brojnost od 54.400 .
(TD) Numbers 1 : 30 Za sinove Zabulonove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
(TD) Numbers 1 : 31 davaše za pleme Zabulon brojnost od 57.400.
(TD) Numbers 1 : 32 Glede sinova Josipovih: za sinove Efraimove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
(TD) Numbers 1 : 33 davaše za pleme Efraim brojnost od 40.500.
(TD) Numbers 1 : 34 Za sinove Manasejeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 35 davahu za pleme Manase brojnost od 32.200.
(TD) Numbers 1 : 36 Za sinove Benjaminove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
(TD) Numbers 1 : 37 davaše za pleme Manasejevo brojnost od 45.650 .
(TD) Numbers 1 : 38 Za sinove Danov : ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 39 davaše za pleme Dan brojnost od 62.700 .
(TD) Numbers 1 : 40 Za sinove Ašerove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 41 davahu za pleme Ašer brojnost od 41.500.
(TD) Numbers 1 : 42 Za sinove Neftalijeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 43 davahu za pleme Neftali brojnost od 53.400 .
(TD) Numbers 1 : 44 Evo dakle brojnosti koje su popisali Mojsije, Aaron i dvanaest odgovornih Izraelovih - oni bijahu po jedan čovjek po plemenu.
(TD) Numbers 1 : 45 Svi sinovi Izraelovi popisani po obiteljima, oni od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci Izraelovoj,
(TD) Numbers 1 : 46 davahu jedno stanje od 603.550.
(TD) Numbers 1 : 47 *Leviti, kao jedno patrijarhalno pleme, ne sudjelovaše u popisu .
(TD) Numbers 1 : 48 Gospod reče Mojsiju:
(TD) Numbers 1 : 49 ` Samo pleme Levijevo ti nećeš popisivati i nećeš mu ustanovljavati brojnost među sinovima Izraelovim.
(TD) Numbers 1 : 50 Zadužit ćeš *levite za *boravište *isprave, sav pribor i sav materijal. Oni će ga nositi sa svim priborom, i osiguravati službu i taborovati uokolo.
(TD) Numbers 1 : 51 Kad tabor odlazi, leviti ga rastavljaju; kad se tabor zaustavi, leviti ga sklapaju. Profani koji bi se približio bit će usmrćen.
(TD) Numbers 1 : 52 Sinovi Izraelovi taborovat će svaki u svom taboru, svaki u svojoj vojnoj grupi.
(TD) Numbers 1 : 53 Glede levita, oni će taborovati uokolo boravišta isprave, što će otkloniti jedno stvaranje srdžbe protiv zajednice sinova Izraelovih. Leviti će obavljati službu boravišta isprave. `
(TD) Numbers 1 : 54 To je ono što učiniše sinovi Izraelovi; oni učiniše točno ono što je GOSPOD bio zapovjedio Mojsiju .