(TD) Leviticus 1 : 1 GOSPOD pozva Mojsija i, *iz šatora susretanja, oslovi ga:
(TD) Leviticus 1 : 2 ` Govori sinovima Izraelovim; reći ćeš im: Kad jedan od vas donese dar GOSPODU, trebate donijeti na dar krupnu ili sitnu stoku.
(TD) Leviticus 1 : 3 Ako li je to jedan holokaust od krupne stoke koji se hoće žrtvovati, daje se jedan mužjak bez mane; predaje se na ulazu šatora susretanja, da bi bio prihvaćen od GOSPODA;
(TD) Leviticus 1 : 4 *polaže se ruka na glavu žrtve, koja je prihvaćena u korist nuditelja - za učiniti nad njim absoluciju-;
(TD) Leviticus 1 : 5 kolje se ta životinja pred GOSPODOM, tada, svećenici, sinovi Aaronovi, nude krv, potom pršću tom krvlju obodnicu oltara koji se nalazi na ulazu u šator susretanj
(TD) Leviticus 1 : 6 odere se žrtva, i raščetvori;
(TD) Leviticus 1 : 7 tada sinovi svećenika Aarona stavljaju vatru na oltar i raspoređuju cjepanice na tu vatru;
(TD) Leviticus 1 : 8 svećenici, sinovi Aaronovi, raspoređuju četvorine - glavu i masno uračunavši - na cjepanice stavljene ne vatru na oltaru;
(TD) Leviticus 1 : 9 opere s vodom utroba i životinjske noge, potom svećenik stavi dimiti sve na oltar. To je jedan holokaust, jedno dimljeno spaljeno, jedan utažujući miris za GOSPODA.
(TD) Leviticus 1 : 10 Ako se radi o davanju na žrtvovanje sitne stoke, uzete između janjaca ili jaradi, daje se mužjak bez mane;
(TD) Leviticus 1 : 11 zakolje se na sjevernoj strani oltara, pred GOSPODOM; tad svećenici, sinovi Aaronovi, popršću njegovom krvlju obodnicu oltara;
(TD) Leviticus 1 : 12 raščetvori se - glavu i masno uračunavši - i svećenik ih rasporedi na cjepanice stavljene na vatru na oltaru;
(TD) Leviticus 1 : 13 opere se vodom utroba i životinjske noge, potom ga svećenik ponudi i stavi dimiti sve na oltar. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, jedan utažujući miris za GOSPODA.
(TD) Leviticus 1 : 14 Ako je to holokaust od ptice koji se hoće ponuditi GOSPODU, donese se dar uzet među grlicama ili golubovima;
(TD) Leviticus 1 : 15 svećenik ga ponudi na oltaru; otkine mu se glava i stavi dimiti na oltar; potom pusti prskati krv na stjenku oltara;
(TD) Leviticus 1 : 16 odvoji mu se volje sa svojim sadržajem i baci po strani oltaru, na istok, na mjesto gdje se odlaže masni pepeo;
(TD) Leviticus 1 : 17 rasiječe se ptica između krila - ona ne odvajaju joj se - potom svećenik stavi ju dimiti na oltar na cjepanice stavljene na vatru. To je jedan holokaust, jedno spaljeno jelo, utažujući miris za GOSPODA.