(IS) 1 Chronicles 15 : 1 Potom dade sebi David posagraditi kuće u gradu Davidovu. I spremi mjesto za kovčeg Božji i razape mu šator.
(IS) 1 Chronicles 15 : 2 Tada zapovjedi David, da nitko ne smije nositi kovčeg Božji osim Levita, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe uvijek.
(IS) 1 Chronicles 15 : 3 I dozva David sve sinove Izraelove u Jerusalem, da prenesu kovčeg Gospodnji na mjesto, koje mu je bio spremio.
(IS) 1 Chronicles 15 : 4 I tako skupi David potomke Aronove i Levite:
(IS) 1 Chronicles 15 : 5 Od sinova Kohatovih poglavara Joela i njegovih sto i dvadeset suplemenika;
(IS) 1 Chronicles 15 : 6 Od sinova Merarijevih poglavara Asaju i njegovih dvjesta i dvadeset suplemenika:
(IS) 1 Chronicles 15 : 7 Od sinova Geršonovih poglavara Joela i njegovih sto i trideset suplemenika;
(IS) 1 Chronicles 15 : 8 Od potomaka Elisafanovih poglavara Šemaju i njegovih dvjesta suplemenika;
(IS) 1 Chronicles 15 : 9 Od potomaka Hebronovih poglavara Eliela i njegovih osamdeset suplemenika;
(IS) 1 Chronicles 15 : 10 Od potomaka Uzielovih poglavara Aminadaba i njegovih sto i dvanaest suplemenika.
(IS) 1 Chronicles 15 : 11 Tada dozva David svećenike Sadoka i Abiatara i Levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba
(IS) 1 Chronicles 15 : 12 I zapovjedi im: "Vi ste obiteljski poglavari Levita. Posvetite sebe i svoje suplemenike! Vi imate donijeti kovčeg Gospoda, Boga Izraelova, na mjesto, koje sam mu spremio.
(IS) 1 Chronicles 15 : 13 Jer prijašnji put nijeste bili nazočni, zato nas je udario Gospod, Bog naš, jer nijesmo imali dužno štovanje prema njemu."
(IS) 1 Chronicles 15 : 14 Tada se posvetiše svećenici i Leviti, da donesu kovčeg Gospoda, Boga Izraelova
(IS) 1 Chronicles 15 : 15 Onda digoše Leviti kovčeg Božji, kao što je bio naredio Mojsije po zapovijedi Gospodnjoj, motkama na ramena svoja.
(IS) 1 Chronicles 15 : 16 Potom zapovjedi David poglavarima levitskim, da postave svoje suplemenike, pjevače, s njihovim glazbalima, harfama, citrama i cimbalima, da uskliknu radosnim glasom visokim.
(IS) 1 Chronicles 15 : 17 I postaviše Leviti sina Joelova, Hemana, i od njegovih suplemenika Asafa, sina Berekijina, i od njihovih suplemenika, sinova Merarijevih, Etana, sina Kušajina,
(IS) 1 Chronicles 15 : 18 S njima drugove njihove, drugoga reda Zahariju, sina, Jaaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Elifeleha, Mikneju, Obed-Edoma i Jehiela, vratare.
(IS) 1 Chronicles 15 : 19 Pjevači Heman, Asaf i Etan imali su udarati glasno u cimbale mjedene,
(IS) 1 Chronicles 15 : 20 Zaharija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe visoko,
(IS) 1 Chronicles 15 : 21 Matitja, Elifeleha, Mikneja, Obed-Edoma, Jehiela i Azazju u citare duboko, da vode pjevanje.
(IS) 1 Chronicles 15 : 22 Kenanija bio je poglavar Levita kod prenošenja. On je vodio prenošenje, jer se je u to razumio.
(IS) 1 Chronicles 15 : 23 Berekija i Elkana išli su kao vratari pred kovčegom.
(IS) 1 Chronicles 15 : 24 Svećenici Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer trubili su u trube pred kovčegom Božjim. Tada su dolazili Obed-Edom i Jehija kao vratari kod kovčega.
(IS) 1 Chronicles 15 : 25 I tako je pošao David sa starješinama Izraelovim i tisućnicima, da s velikim veseljem prenesu kovčeg zavjeta Gospodnjega iz kuće Obed-Edomove.
(IS) 1 Chronicles 15 : 26 I Bog je bio milostiv Levitima, nosiocima kovčega zavjeta Gospodnjega. Zato oni žrtvovaše sedam volova i sedam ovnova.
(IS) 1 Chronicles 15 : 27 David je pritom bio ogrnut plaštem od finoga lana, tako i svi Leviti, koji su nosili kovčeg, i pjevači i Kenanija, poglavar prijenosa i pjevač. David je imao još na sebi oplećak lanen.
(IS) 1 Chronicles 15 : 28 Tako je sav Izrael nosio kovčeg zavjeta Gospodnjega kličući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u cimbale, harfe i citare.
(IS) 1 Chronicles 15 : 29 Tako uđe kovčeg zavjeta Gospodnjega u grad Davidov. Mikala, kći Saulova, gledala je s prozora van. Kad vidje kralja Davida gdje skače i igra, prezre ga u srcu svojem.