(IS) 1 Chronicles 4 : 1 Sinovi Judini jesu Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
(IS) 1 Chronicles 4 : 2 Raji, sinu Šobalovu rodi se Jahat, a Jahatu se rodi Ahumaja i Lahada. To su porodice Zoratejaca.
(IS) 1 Chronicles 4 : 3 Ovo su od oca Etama: Jezreel, Išma i Idbaš. Sestra se njihova zvala Haslelponija.
(IS) 1 Chronicles 4 : 4 Penuel je bio otac Gedoru, i Ezer otac Hušin. To su sinovi Hura, prvorođenca Efrate, oca Betlehema.
(IS) 1 Chronicles 4 : 5 Ašur, otac Tekoe, imao je dvije žene, Helahu i Naarahu.
(IS) 1 Chronicles 4 : 6 Naaraha mu rodi Ahuzama, Hefera, Temenija i Ahaštara; to su sinovi Naarahini.
(IS) 1 Chronicles 4 : 7 Sinovi Halahini jesu Zeret, Zohar i Etnan.
(IS) 1 Chronicles 4 : 8 Kosu se rodi Anuba i Zobeba i porodice Aharhela, sina Harumova,
(IS) 1 Chronicles 4 : 9 Jabez je bio ugledniji od svoje braće. Njegova mati nadjenu mu ime Jabez, kad reče: "Rodila ga s bolom."
(IS) 1 Chronicles 4 : 10 Jabez prizva Boga Izraelova i reče: "Ako me blagosloviš i raširiš područje moje, pomogneš mi i milostiv me očuvaš od zla, da me ne stigne bol." I Bog usliši molbu njegovu.
(IS) 1 Chronicles 4 : 11 Kelubovu, bratu Šuhinu, se rodi Mehira, ovome se rodi Ešton.
(IS) 1 Chronicles 4 : 12 Eštonu se rodi Bet-Rafa, Paseah i Tehina, oca gradu Ir-Nahaša. To su ljudi Rekini.
(IS) 1 Chronicles 4 : 13 Sinovi Kenazovi jesu Otniel i Seraja, sin Otnielov jest Hatat.
(IS) 1 Chronicles 4 : 14 Meonotaju se rodi Ofru, Seraja rodi Joaba, oca dolini zanatlijskoj; jer su bili zanatlije.
(IS) 1 Chronicles 4 : 15 Sinovi Kaleba, sina Jefuneova, jesu Iru, Ela i Naam, sin Elin Kenaz.
(IS) 1 Chronicles 4 : 16 Sinovi Jehalelelovi jesu Zif, Zifa, Tirja i Asrael.
(IS) 1 Chronicles 4 : 17 Sinovi Ezrini jesu Jeter, Mered, Efer i Jalon; a žena Meredova, Egipćanka, rodi Mirjamu, Šamaja i Išbaha, oca Eštemou.
(IS) 1 Chronicles 4 : 18 Njegova druga žena, Judejka, rodi Jereda, oca Gedoru, Hebera, oca Sokova, i Jekutiela, oca Zanoahova, To su sinovi Bitje, kćeri faraonove, koju je bio Mered uzeo za ženu.
(IS) 1 Chronicles 4 : 19 Sinovi žene Hodije, sestre Nahama, jesu otac Keilah, Garmeja, i Eštemeja, Maakateja.
(IS) 1 Chronicles 4 : 20 Sinovi Šimonovi jesu Amnon, Ben-Hananov sin Rina i Tilon. Sinovi Išijevi jesu Zohet i sin Zohetov.
(IS) 1 Chronicles 4 : 21 Sinove Šele, sina Judina, jesu Er, otac Lekin, i Laada, otac Marešin, i porodice platnarskih radnika kuće Ašbeine,
(IS) 1 Chronicles 4 : 22 Nadalje Jokim i ljudi od Kozebe i Joaš i Saraf, koji postadoše gospodari Moaba i onda se povratiše u Jašubi-Lahemu. Ali to su stare povijesti.
(IS) 1 Chronicles 4 : 23 Oni su bili lončari i stanovali su u Netaimu i Gederah; tamo su boravili kod kralja u službi njegovoj.
(IS) 1 Chronicles 4 : 24 Sinovi Simeonovi jesu Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.
(IS) 1 Chronicles 4 : 25 A njegov sin Šalum, a njegov sin Mibsam, a njegov sin Mišma.
(IS) 1 Chronicles 4 : 26 Potomci Mišmini jesu njegov sin Hamuel, i njegov sin Zakur, i njegov sin Šimej.
(IS) 1 Chronicles 4 : 27 Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri. A braća njegova nijesu imala mnogo djece. Sve porodice njihove nijesu se množile toliko, koliko sinovi Judini.
(IS) 1 Chronicles 4 : 28 Svoja naselja imali su u Beeršebi, Moladi, Hasar-Šualu,
(IS) 1 Chronicles 4 : 29 U Bilhi, Esemu, Toladu,
(IS) 1 Chronicles 4 : 30 U Betuelu, Hormi, Siklagu,
(IS) 1 Chronicles 4 : 31 U Bet-Markabotu, Hasar-Susimu, Bet-Biraju i Šaarajimu. To su gradovi njihovi do vremena kralja Davida.
(IS) 1 Chronicles 4 : 32 Sela njihova bila su Etam, Ain, Rimon, Token i Ašan: "pet mjesta,
(IS) 1 Chronicles 4 : 33 Nadalje sva sela njihova, što su bila u okolici spomenutih mjesta, sve do Baala. To su bila njihova naselja. Imali su svoj vlastiti popis porodica.
(IS) 1 Chronicles 4 : 34 Mešobad, Jamlek, Amazijin sin Joša,
(IS) 1 Chronicles 4 : 35 Joel, Jehu, sin Jošibje, sina Seraje, sina Asielova,
(IS) 1 Chronicles 4 : 36 Elioenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja
(IS) 1 Chronicles 4 : 37 I Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrijeva, sina Šemajina:
(IS) 1 Chronicles 4 : 38 Ovi po imenu navedeni bili su knezovi u porodicama svojim. Obitelji njihove bile su se jako raširile.
(IS) 1 Chronicles 4 : 39 Oni otidoše do ulaza u Gedor, do na istok doline, da traže pašu stoci svojoj.
(IS) 1 Chronicles 4 : 40 I nađoše pašu obilatu i dobru. Zemlja je pružala na sve strane dosta prostora i mirnu, bezbrižnu sigurnost; jer koji su prije prebivali tamo, bili su Hamovi potomci.
(IS) 1 Chronicles 4 : 41 U vrijeme Ezekije, kralja Judina, dođoše po imenu gore zapisani, uništiše šatore njihove i Meuneje, koji su živjeli tamo, i izvršiše na njima prokletstvo do današnjega dana. Naseliše se mjesto njih; jer je tamo bilo pašnjaka za stoku njihovu.
(IS) 1 Chronicles 4 : 42 Jedan dio njih, sinova Simeonovih, pet stotina ljudi otide u goru Seir. Vodili su ih Pelatija, Nearja, Refaja i Uziel, sinovi Išijevi.
(IS) 1 Chronicles 4 : 43 Oni pobiše posljednje ostatke Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.